Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste update 12 december 2019.

De privacyverklaring is van SchuimbetonPlus. SchuimbetonPlus (URL schuimbetonplus.nl) is de merknaam van Aannemersbedrijf Huub de Wilde BV, gevestigd aan de Johan Verhuslweg 56 te Bloemendaal en ingeschreven onder kamer van koophandel nummer 34283753. Correspondentie verloopt via www.schuimbetonplus.nl/contact/.

Deze privacyverklaring is geschreven om uitleg te geven hoe we met jouw privacy omgaan,  welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom we dit doen

Korte samenvatting

 • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gebruikte apparatuur om onze websites te bezoeken. Dit doen wij voornamelijk om jou een offerte te kunnen sturen, een contract met je te sluiten, service te bieden en natuurlijk om de realisatie van uw vloerverwarming mogelijk te maken.
 • Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit. Bepaalde persoonsgegevens delen wij wel met andere bedrijven, bijvoorbeeld onze installatie-partners en toeleveranciers, zodat het installatieproces goed verloopt. De meeste partners staan ook op onze website vermeld. Hieronder valt ook een geslecteerd aantal vloeren partners die na onze werkzaamheden een woonvloer voor u kunnen aanleggen.
 • We bewaren jouw persoonsgegevens veilig en niet langer dan nodig is. Hoe lang we jouw gegevens bewaren hangt ervan af of je bijvoorbeeld klant bent, een offerte opvraagt of alleen websitebezoeker bent.

Dit is slechts een beknopte samenvatting. Hieronder leggen we alles gedetailleerd en volledig uit.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren, die aan je gekoppeld kunnen worden, of die gebruikt kunnen worden om contact met je op te nemen.

Welke (persoons)gegevens verzamelt SchuimbetonPlus?

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer of andere betalingsgegevens, accountnaam/gebruikersnaam.  Telefoongesprekken worden opgenomen en chats worden opgeslagen.

SchuimbetonPlus verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of jouw woonsituatie geschikt kan zijn voor de installatie van vloerverwarming en alle voorhandelingen die hiervoor nodig zijn, je een aanbieding te kunnen doen, gerichte advertenties te kunnen tonen, een contract met je te kunnen sluiten, de isolatie en vloerverwarming en aanverwante werkzaamheden te kunnen (laten) installeren of te kunnen leveren, het contract verder uit te kunnen voeren en om service te kunnen verlenen. SchuimbetonPlus gebruikt deze gegevens soms ook voor een ‘krediet-check’ voor zakelijke klanten. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en SchuimbetonPlus, maar Schuimbetonplus heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verkregen

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens uit andere bronnen verkrijgen. Ook deze persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en verwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonsgegevens die wij ontvangen van onze (installatie) partners (bijvoorbeeld informatie over jouw woonsituatie, foto’s) of data die wij inkopen.

SchuimbetonPlus verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of jouw bouwwerk geschikt kan zijn voor de installatie van vloerverwarming systemen en isolatie die daarvoor nodig is, je een aanbieding te kunnen doen, gerichte advertenties te kunnen tonen, een contract met je te kunnen sluiten, de isolatie en vloerverwarming te kunnen (laten) installeren of leveren, het contract verder uit te voeren en om service te verlenen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en SchuimbetonPlus, maar SchuimbetonPlus heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Gegevens en persoonsgegevens die geautomatiseerd verwerkt worden

We verzamelen automatisch gegevens over jou, bijvoorbeeld gegevens over het gebruik van de producten (cv-systeem) en diensten (websites, applicaties, klantenservice) van SchuimbetonPlus, maar ook jouw automatisch aangemaakte klantnummer.

Het gaat dan om de gebruiksduur en prestatiegegevens van de isolatie en vloerverwarming, temperatuur van isolatie en vloerverwarming, configuratie van isolatie en vloerverwarming, serienummer van jouw vloerverwarmingspomp, gegevens over de WiFi-verbinding van het inregelen van het systeem (bijv. signaalsterkte), IP-adres, klantnummer, taalinstellingen, eigenschappen van de gebruikte apparatuur (besturingssysteem, schermgrootte, browser-type) die je gebruikt bij het bezoek van de websites van SchuimbetonPlus en/of het gebruik van de applicaties van SchuimbetonPlus, maar ook de manier waarop je de websites en applicaties van SchuimbetonPlus gebruikt en daarmee communiceert, of in- en uitlogt op het afgeschermde klanten-portal van SchuimbetonPlus.

SchuimbetonPlus verzamelt en verwerkt deze gegevens vooral om goede service te verlenen. Maar ook om te analyseren of jouw geïsoleerde vloerverwarmingssysteem functioneert, om je nieuwe aanbiedingen te doen, gerichte advertenties te tonen, een nieuw contract met je te sluiten, het contract verder uit te voeren, het gedrag van bezoekers en gebruikers van de websites en applicaties van SchuimbetonPlus beter te begrijpen, die websites en applicaties te verbeteren. Maar ook om die bezoekers en gebruikers te wijzen op nieuwe producten, diensten of services, of om je middels advertentienetwerken en mediabureaus advertenties te tonen. Deze advertentienetwerken, mediabureaus en SchuimbetonPlus zelf verzamelen jouw gebruik en bezoek via het IP-adres, cookies technieken en eigenschappen van de gebruikte apparatuur. De verwerking van deze (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en SchuimbetonPlus, maar SchuimbetonPlus heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Met wie deelt SchuimbetonPlus jouw persoonsgegevens?

Voorop staat dat SchuimbetonPlus jouw persoonsgegevens niet verkoopt. En we stellen jouw persoonsgegevens alleen aan anderen ter beschikking als daar een reden voor is.

Hieronder wordt uitgelegd aan wie wij jouw persoonsgegevens ter beschikking kunnen stellen en waarom.

Opdrachtnemers en leveranciers van SchuimbetonPlus

SchuimbetonPlus maakt gebruik van opdrachtnemers en leveranciers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze installatiepartners, die van ons de opdracht krijgen het vloerverwarmingssysteem bij je te installeren, of de geschiktheid van jouw kruipruimte te beoordelen.

SchuimbetonPlus maakt ook gebruik van geavanceerde software van derden die SchuimbetonPlus in staat stellen de juiste wijze van installatie van het vloerverwarming systeem te berekenen, bijvoorbeeld de doorstroom en temperatuur instellingen van het leidingwerk van uw cv installatie. Met deze partijen delen wij postcode-en-huisnummer-combinaties, maar geen andere persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers of e-mailadressen. Verder kan SchuimbetonPlus die postcode-en-huisnummer-combinaties uploaden naar social media voor advertentiedoeleinden.

Daarnaast maakt SchuimbetonPlus gebruik van leveranciers voor verwerking van betalingen, communicatie, klantenadministratie en -beheer, websitebeheer, hosting, verwerking en verzending van orders, etc.

De relevante persoonsgegevens worden aan deze opdrachtnemers en leveranciers verstrekt. We verstrekken geen persoonsgegevens die een opdrachtnemer of leverancier niet nodig heeft. Dat we de relevante persoonsgegevens verstrekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en SchuimbetonPlus, maar SchuimbetonPlus heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

De SchuimbetonPlus Groep

Aan SchuimbetonPlus is een aantal moeder- en dochterondernemingen gekoppeld. Deze noemen we gezamenlijk de ‘SchuimbetonPlus Groep’. Deze bedrijfsstructuur heeft te maken met de organisatie van de SchuimbetonPlus Groep. We kunnen jouw persoonsgegevens aan de andere ondernemingen van de SchuimbetonPlus Groep ter beschikking stellen. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en SchuimbetonPlus.

Verplichting tot afgifte

Als SchuimbetonPlus door wet- of regelgeving, of door een beslissing van rechterlijke instantie of toezichthouder ertoe gehouden is, zal zij jouw persoonsgegevens aan derden (moeten) verstrekken. Voor zover toegestaan zal SchuimbetonPlus jou hiervan informeren.

Overgang van onderneming, fusie, verkoop en overname, juridische zaken

In geval van de overgang van de onderneming van SchuimbetonPlus (of de SchuimbetonPlus Groep), of indien SchuimbetonPlus fuseert of (al dan niet gedeeltelijk) verkocht of overgenomen wordt zal zij jouw persoonsgegevens kunnen overdragen aan de koper. SchuimbetonPlus zal jou hiervan informeren.

Daarnaast kan SchuimbetonPlus jouw persoonsgegevens verstrekken aan haar juridische adviseurs, deurwaarders en rechterlijke instanties, indien dat nodig is voor beslechting van geschillen of advies.

Bewaartermijn

SchuimbetonPlus bewaart jouw persoonsgegevens zolang als zij dat nodig acht, maar niet langer dan dat. Tenzij wet- of regelgeving een langere bewaartermijn voorschrijft.

Persoonsgegevens van huidige klanten worden in ieder geval bewaard voor de duur van de overeenkomst plus de termijn van de afwikkeling van de overeenkomst. De bewaartermijn voor persoonsgegevens van anderen dan huidige klanten varieert naar gelang het type relatie. Vragen hierover kun je per e-mail richten aan administratie@huubdewilde.nl.

SchuimbetonPlus verwijdert jouw persoonsgegevens wanneer het niet langer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren.

Beveiliging en opslag

SchuimbetonPlus neemt diverse maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo neemt zij passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, en dergelijke tegen te gaan.

Daarnaast hebben medewerkers van SchuimbetonPlus alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor Schuimbeton.nl.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in een datacenter in Nederland of een ander land waar eenzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens van toepassing is.

Jouw rechten

 • Je hebt controle over de verwerking van jouw persoonsgegevens door SchuimbetonPlus. Jouw rechten zijn:
 • Je kunt ons verzoeken een kopie of inzage te verstrekken van de persoonsgegevens die wij van jou hebben;
 • Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of corrigeren;
 • Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Je kunt verleende toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SchuimbetonPlus indien wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken;
 • Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop SchuimbetonPlus jouw persoonsgegevens verwerkt;
 • Je kunt ons verzoeken kenbaar te maken van welke bron jouw persoonsgegevens afkomstig zijn, indien je die persoonsgegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt.

SchuimbetonPlus zal in beginsel aan jouw verzoek (moeten) voldoen. Dat is evenwel niet altijd het geval. Indien een overeenkomst bijvoorbeeld nog niet afgelopen is, kun jij SchuimbetonPlus niet verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Om fraude te voorkomen kan SchuimbetonPlus in voorkomende gevallen om nadere identificatie van de verzoeker vragen. SchuimbetonPlus  zal binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren. Je kunt jouw verzoeken per e-mail kenbaar maken aan  administratie@huubdewilde.nl.

Functionaris gegevensbescherming

Vragen over jouw privacy bij SchuimbetonPlus, deze privacyverklaring, wijzigingsverzoeken, inzage-verzoeken, verwijderings-verzoeken, of andere vragen, kun je per e-mail richten aan onze functionaris gegevensbescherming: administratie@huubdewilde.nl.

Marketing, communicatie, tell-a-friend

Marketing

SchuimbetonPlus kan van tijd tot tijd per e-mail nieuwsbrieven aan versturen. Bijvoorbeeld omdat je jouw e-mailadres daartoe aan SchuimbetonPlus verstrekt hebt of omdat je klant bent (geworden) van SchuimbetonPlus of daartoe een offerte hebt aangevraagd. Bij elke nieuwsbrief zal SchuimbetonPlus jou via een zogenaamde "afmeld-link" de mogelijkheid bieden om jezelf af te melden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je jezelf afmelden door een e-mail te sturen aan administratie@huubdewilde.nl.

Communicatie

Daarnaast kan SchuimbetonPlusl in het kader van een eventueel service contact met je opnemen over jouw producten, de werking daarvan, software-updates, de status van bestelling, overeenkomst, betalingen, inbreuken in verband met persoonsgegevens/datalekken, gewijzigde algemene voorwaarden, wijzigingen in dit privacy statement, etc. Hier kun je jezelf niet voor afmelden.

Tell-a-friend

Via SchuimbetonPlus  kun je naast jouw eigen naam en e-mailadres, ook het geslacht, de naam en het e-mailadres doorgeven van personen die wellicht interesse hebben in de diensten en producten van SchuimbetonPlus. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de persoon die je aan ons doorgeeft en dient voor het verzamelen en doorgeven van deze informatie toestemming te hebben van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de persoon die je doorgeeft eenmalig een e-mail te sturen met een uitnodiging om een offerte aan te vragen en andere marketingdoeleinden. Jouw persoonsgegevens gebruiken we om de persoon die de uitnodiging krijgt op de hoogte te stellen van het feit dat jij hem op de hoogte wilde stellen, voor interne statistiek en marketingdoeleinden.

Reviews

Wij kunnen onze klanten uitnodigen een review op onze website te plaatsen. Je bent daar als klant niet toe verplicht. Als je een review plaatst kun je zelf bepalen of jouw naam daarbij vermeld wordt.

Cookies

SchuimbetonPlus  maakt gebruik van cookies op haar websites en applicaties. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar jouw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan onze websites en applicaties. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze websites en applicaties, zoals welke pagina’s zijn bezocht, een IP-adres en informatie over de gebruikte apparatuur, browser, besturingssysteem, etc.

Wij maken gebruik van functionele-, analytische- en marketing-cookies. Klik hier voor een beschrijving van de cookies die via onze website worden geplaatst en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Voor het plaatsen van analytische en marketing cookies vragen wij toestemming via de cookie-balk zodra je de websites en applicaties opent. Het aan de cookies gekoppelde IP-adres wordt geanonimiseerd.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van de websites en applicaties werken.

Status van het afgeschermde klanten-portal en applicaties

Het is mogelijk dat niet alle in deze privacyverklaring genoemde diensten, zoals het afgeschermde klanten-portal en applicaties, actief of beschikbaar zijn op het moment dat deze privacyverklaring in werking is getreden.

Over deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval wordt de datum en het versienummer aangepast. De nieuwe privacyverklaring wordt gepubliceerd op de websites van SchuimbetonPlus. Geen mails meer ontvangen? Hier kunt u uw gegevens verwijderen.